Emergency drills for wrecking vessels

Emergency drills for wrecking vessels at the Russian Black Sea Fleet base in Sevastopol, Ukraine, July 20, 2011.

Photo by Sergey Pyatakov / RIA Novosti

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.