Sheep in the village

Sheep in the village of Kurush, Dagestan

Sheep in the village of Kurush, Dagestan  Alexey Kudenko/RIA Novosti

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.