Ski Jumping World Cup in Sochi

Ski Jumping World Cup in Sochi

A participant of the 2012 Ski Jumping World Cup jumping from the ski jump in Sochi. Source: RIA Novosti / Mikhail Mokrushin


All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.