I very much enjoy the ...

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.