Flood in St Petersburg

Flood in St Petersburg.   A cyclist riding along the flooded Spit of Vasilyevsky Island.  Credit: RIA Novosti

Flood in St Petersburg.   A cyclist riding along the flooded Spit of Vasilyevsky Island.  Credit: RIA Novosti

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.