Russia's Short Track Skating Championship

 Professional skaters Vladimir Kuzovnikov (No.33) and Ruslan Zakharov (No.59) running the 500 meters distance during Russia's Short Track Skating Championship.  Source:vRIA Novosti / Alexey Filippov

 Professional skaters Vladimir Kuzovnikov (No.33) and Ruslan Zakharov (No.59) running the 500 meters during Russia's Short Track Skating Championship.  Source: RIA Novosti / Alexey Filippov

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.