Chess championship among children

Chess players taking part in the under 10 chess championship in Vladivostok.  Source: RIA Novosti / Vitaliy Ankov

Chess players taking part in the under 10 chess championship in Vladivostok.  Source: RIA Novosti / Vitaliy Ankov

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.