Red Line: Vladimir Putin's tour on the Middle East, EU-summit, Raja Pervaiz AshrafIn this edition:  Vladimir Putin's tour on the Middle East, EU-summit, Raja Pervaiz Ashraf.

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.