The 100th anniversary of Russia's Air Forces

Opening ceremony of International aviation holiday dedicated to the 100th anniversary of Russia's Air Forces in Zhukovskoye. RIA Novosti / Evgeny Biyatov

Opening ceremony of International aviation holiday dedicated to the 100th anniversary of Russia's Air Forces in Zhukovskoye. RIA Novosti / Evgeny Biyatov

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.