Olympics 2012 russian goldminers

Apalikov Nikolay, Khtey Taras, Grankin Sergey, Tetyukhin Sergey, Sokolov Alexander, Berezhko Yury, Butko Alexander, Muserskiy Dmitry, Ilinykh  Dmitry, Mikhailov Maxim, Volkov Alexander, Obmochaev Alexey, volleyball (men’s volleyball)

Apalikov Nikolay, Khtey Taras, Grankin Sergey, Tetyukhin Sergey, Sokolov Alexander, Berezhko Yury, Butko Alexander, Muserskiy Dmitry, Ilinykh Dmitry, Mikhailov Maxim, Volkov Alexander, Obmochaev Alexey, volleyball (men’s volleyball)

AFP/EAST NEWS