Typhoon in Vladivistok

Typhoon Sanba hits Vladivostok Vehicles on the intersection on 100-letiya Vladivostoku Avenue, Vladivostok. Source: RIA Novosti / Vitaly Ankov

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.