Everything's illuminated

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.