Image'n'Nation: Snowmen's invasion

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.