Image'n'Nation: Voronezh lights

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.