Visitors at State Tretyakov Gallery

Visitors at State Tretyakov Gallery

Visitors at State Tretyakov Gallery

Svetlana Pavlova / TASS
A visitor at the State Tretyakov Gallery in Moscow

A visitor at the State Tretyakov Gallery in Moscow.

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.