The Orthodox Christian community of St. Anthimus in the village of Poteryayevka

Believers pray in the village of Poteryayevka in the Altai Territory.

Believers pray in the village of Poteryayevka in the Altai Territory.

Alexandr Kryazhev / RIA Novosti
Believers pray in the village of Poteryayevka in the Altai Territory

Believers pray in the village of Poteryayevka in the Altai Territory.

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.