Spaso-Yakovlevsky Monastery in Rostov Veliky

A view of the Spaso-Yakovlevsky Monastery in the town of Rostov Veliky, Yaroslavl Region.

A view of the Spaso-Yakovlevsky Monastery in the town of Rostov Veliky, Yaroslavl Region.

Natalia Garnelis/TASS
A view of the Spaso-Yakovlevsky Monastery

A view of the Spaso-Yakovlevsky Monastery in the town of Rostov Veliky, Yaroslavl Region.

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.