'Husky Fest' Sled Dog Festival in Siberia

A girl plays with a dog during the "Husky Fest" Sled Dog Festival in the village of Stepniy, Novosibirsk region.

A girl plays with a dog during the "Husky Fest" Sled Dog Festival in the village of Stepniy, Novosibirsk region.

Alexandr Kryazhev/RIA Novosti
A girl plays with a dog during the "Husky Fest" Sled Dog Festival

A girl plays with a dog during the "Husky Fest" Sled Dog Festival in the village of Stepniy, Novosibirsk region

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.