A boy slides down a slope in Tobolsk

A boy slides down a slope in the Siberian city of Tobolsk. Source: Alexey Malgavko / RIA Novosti

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.