KOSOVO: back to the BAD old days

Related article : KOSOVO: back to the BAD old days

All rights reserved by Rossiyskaya Gazeta.